Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Wlastimila Hofmana w Szklarskiej Porębie

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 295162
  • Do końca roku: 258 dni
  • Do wakacji: 69 dni
 • Kalendarium

  Sobota, 2021-04-17

  Imieniny: Anicety, Klary

Powrót uczniów klas 1-3 do nauki po feriach

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, opracowaliśmy na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS zasady reżimu sanitarnego dla tych klas w Szkole Podstawowej Nr 5 w Szklarskiej Porębie.

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej Nr 5 w Szklarskiej Porębie dla klas 1-3,
które wracają do nauczania stacjonarnego od poniedziałku 18 stycznia 2021

(wersja obowiązująca od 21 stycznia 2021)

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w kwarantannie.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do budynku szkoły.

4. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły uczniowie obowiązani są do zdezynfekowania rąk płynem dezynfekcyjnym z dozownika.

5. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

6. Każdy uczeń obowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szufladzie. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można pozostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

7. W celu umożliwienia zachowanie dystansu między uczniami przebywającymi na terenie szkoły i ograniczeniu gromadzenia się uczniów z różnych klas na terenie szkoły wprowadza się następujące rozwiązania:

 1. Uczniowie klasy 1. uczyć się będą w sali 109. Przed wejściem do tej sali ustawione zostaną dla nich boksy/szatnie.
 2. Przerwy dla klas 1-3 odbywać się będą w różnych godzinach.
 3. Uczniowie klasy 1. w czasie przerw korzystać będą z wydzielonego korytarza przed salą 109 oraz z wydzielonych tylko dla nich sanitariatów.
 4. Uczniowie klasy 2. uczyć się będą w sali 105, w czasie przerw korzystać będą z wydzielonego korytarza przed salą 105 (wcześniej omyłkowo podano 205) oraz z wydzielonych tylko dla nich sanitariatów.
 5. Uczniowie klasy 3. uczyć się będą w sali 103, w czasie przerw przebywać będą na II piętrze oraz korzystać będą wyłącznie z sanitariatów na II piętrze.
 6. Każda z klas korzystać będzie ze stołówki w innym/wyznaczonym czasie.
 7. Zajęcia z informatyki odbywać się będą w izbach lekcyjnych –pracownia informatyki zostaje wyłączona z eksploatacji.

8. W celu skutecznego ograniczenia kontaktów między uczniami z różnych klas rekomendujemy ograniczenie do minimum korzystanie ze świetlicy szkolnej. Zwracamy się z apelem o nieposyłanie dziecka do świetlicy, o ile ma zapewnioną opiekę w domu.

9. Korzystać ze świetlicy szkolnej w godzinach 7.00-7.40 mogą wyłącznie ci uczniowie, którym rodzice/opiekunowie nie mogą zapewnić opieki w domu.

10. Rodzice/opiekunowie odbierający dzieci ze świetlicy nie wchodzą do szkoły. Informują dyżurującego pracownika kogo odbierają i oczekują na dziecko przed szkołą.

11. Uczeń u którego pracownik szkoły zaobserwuje objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) zostanie odizolowany w gabinecie pielęgniarskim (sala 206) lub wyznaczonym miejscu. Niezwłocznie powiadomieni telefonicznie rodzice/opiekunów obowiązani są do pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

12. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.